ผู้บริหารองค์กร

บริหารโดย 2 สถาปนิก
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

นายอภิสิทธิ์ ทันด่วน

จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
Certificate in City Planning จากประเทศญี่ปุ่น และ Certificate in Housing, Planning & Building จากประเทศเนเธอร์แลนด์

นางภัทรีวิภา ทันด่วน (พรประสิทธิ์)

จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
Post-graduate Diploma in Housing, Planning & Building จากประเทศเนเธอร์แลนด์

วิสัยทัศน์

ในปี 2563 Practika จะเป็นบริษัทชั้นนำของไทยและประเทศใกล้เคียง ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจว่า เชี่ยวชาญ มุ่งมั่น ซื่อตรงต่อพันธะสัญญา ในการสร้างสรรค์และส่งมอบผลงานนวัตกรรม Industrial Customized Furniture และสิ่งเกี่ยวเนื่อง อย่างมีประสิทธิผล ก่อประโยชน์สุขที่สมดุลและยั่งยืนให้เกิดแก่ทุกฝ่าย

พันธกิจ

  • พัฒนาฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม Industrial Customized Furniture และสิ่งเกี่ยวเนื่องทุกด้าน ควบคู่กับการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการ ให้เกิดการส่งมอบคุณค่า ความน่าเชื่อถือ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่มีประสิทธิผลระดับสากล สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็นบริหารชั้นนำ
  • นวัตกรรมการทำงานทั้งระบบให้มีประสิทธิผล เพื่อสื่อสาร ส่งมอบประสบการณ์ทีมีคุณค่า สร้างความประทับใจและความเชื่อถือต่อองค์กรในระยะยาว
  • สร้างสังคมการร่วมงาน ที่ผู้ร่วมงานเข้าใจและให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และหันมาหลอมรวมกันเป็นทีมพี่น้องช่างไทย เพื่อสร้างความสุข ความเจริญ และความมั่นคงยั่งยืนที่สมดุลร่วมกัน

ปรัชญาของเรา

ปรัชญาของ PRACTIKA ที่เราทำงานร่วมกัน
วิถีแห่งการคิดและความรู้สึกที่เหมือนกัน

หลงใหลการเรียนรู้
และนวัตกรรม


ความหลงใหลและสนุกไปกับการเรียนรู้ ค้นคว้า ทดลอง ปรับปรุง และกล้าคิดกล้านวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ คือจิตวิญญาณของเรา ดังนั้น นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ และกล้าคิด กล้าทำจะถูกกระจายลงในทุกสายงาน

กล้าคิด กล้าทำ

 .


ความท้าทายในการสร้างสรรค์นั้น เกิดจากการกล้าคิด กล้าทำ เพราะเข้าใจในโอกาสที่ทุกคนจะสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และตระหนักว่าเราสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา และตระหนักว่าเราสามารถนำสิ่งที่ค้นพบนั้นมาหลอมรวม ต่อยอดกับความรู้ความสามารถของตนและผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีความหมายและก่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมได้อีกมาก

ภูมิใจในสิ่งที่ทำ

 .


พนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ และมีส่วนร่วมกับทุกความสำเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างบริษัทนี้ให้เป็นแบบอย่างในอาเซียน และเป็นแรงบันดาลใจแก่บริษัทช่างคนไทยอื่นๆ ในอนาคต

หลอมรวมกันเป็นทีม
ที่มีเป้าหมายเดียวกัน


เราจะใช้ความเข้าใจก้าวข้ามยุคอัตตานิยม หันมาหลอมรวมความต้องการและศักยภาพของทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเป็นบริษัทแนวหน้าของอาเซียน ในด้านการนวัตกรรม การออกแบบ การผลิต และการบริการสินค้าประเภท Industrial Customized Furniture

มีสำนึกของ
ความรับผิดชอบ


ทุกคนในบริษัทฯ เปรียบเสมือนชิ้นส่วนหนึ่งในนาฬิกาเรือนเดียวกัน ที่ทุกชิ้นต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้นาฬิกาเดินอย่างเที่ยงตรง ดังนั้นจิตสำนึกที่ตระหนักรู้ถึงตำแหน่งภาระหน้าที่ รวมทั้งผลของการกระทำของตน จึงต้องอยู่ในจิตสำนึกของทุกคน

อยู่อย่างพี่น้องคนไทย

 .


เราจะอยู่กันอย่างครอบครัวของพี่น้องใต้ร่มเงาวัฒนธรรมไทยที่อบอวลด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความเข้าใจ เอื้อเฟื้อ แบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ใช้เหตุผล และรู้เคารพกัน

ยึดมั่นในธรรมาภิบาล
และชีวิตที่สมดุล .


เราจะมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างของสังคม ที่มีสมดุลทั้งกายและใจ เราจะสร้างความสุขจากมาตรฐานชีวิตที่สูง และความพอเพียง เราจะสร้างความเจริญจากความซื่อตรง และมีธรรมาภิบาล
เราจะเติบโตจากการสร้างสรรค์ แบ่งปัน และการเป็นมิตร

เดินหน้าเชิงรุก
อย่างสร้างสรรค์ .


ความเติบโตของเรานั้น เกิดจากการที่ทุกคนมีความเข้าใจในเหตุผลของการหันหน้ามาร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการทำงานเชิงรุก และใช้วัฒนธรรมการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวข้ามระบบงานเก่า ๆ หันมาช่วยกันสร้างสรรค์ระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

มุ่งสู่คุณภาพสากล

 .


ก้าวข้ามระดับท้องถิ่นไปสู่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานสากล

ซื่อตรงกับลูกค้า
และน่าประทับใจ .


เราตระหนักดีว่า ลูกค้า คือประตูสู่อนาคตของเรา ดังนั้น เราจึงต้องประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง และรักษาสัญญากับลูกค้า และร่วมมือกันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกราย