Concept : Differentiation

CRAFTSMANSHIP

TECHNOLOGY

NEATNESS

เราต้องการสร้างสรรค์เก้าอี้สำหรับงานโครงการที่มีความแตกต่าง “ที่ดีไซน์ตอบโจทย์และเนี้ยบทุกชิ้น” เพราะเราไม่ใช่เก้าอี้งาน Mass ที่สามารถพบได้ตามร้านค้าทั่วไป

ICS ถูกพัฒนาจากการใช้งานและคอนเซ็ปต์การออกแบบที่ตรงประเด็น เราสร้างให้ลายเส้นทีถูกขีดเขียนบน
กระดาษสู่ความเป็นจริงที่ตอบสนองความต้องการของโครงการอย่างแท้จริง งาน ICS ทุกชิ้นไม่ว่าจะ 10 หรือ
100 ชิ้น หรือมากกว่า ก็จะมีคุณภาพสูงและเนี้ยบเท่ากันทุกชิ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Values

4

Design Diversity

สร้างสรรค์เก้าอี้หลากดีไซน์
ด้วยวัสดุที่หลากหลาย

5

100% Customization

ออกแบบอย่างตรงโจทย์เพื่อ
สนองความต้องการสูงสุด
ของโครงการ

6

Precision

เนี้ยบทุกกระเบียดนิ้ว
มั่นใจได้ในคุณภาพ ในทุกชิ้นงาน

7

Harmonious

เพราะทุกสถานที่มีเก้าอี้ ICS
สามารถกลมกลืนได้ในทุกๆสถานที่

Solution : ICS is all around

OFFICE

SHOP & RESTAURANT

HOSPITAL & CLINIC

HOUSE & CONDO

SCHOOL & LEARNING CENTER

HOTEL & RESORT

For more information, please fill out the below form

Business Type:

Contact Information

Choose Your Country

General Inquiries

Your Inquiries, Comments & Suggestions