ธนาคาร และสถาบันการเงิน


ธนาคารทหารไทยธนชาต


Practika ได้ดูแลธนาคารกรุงศรีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งหมดกว่า 270 สาขาจนถึงปัจจุบัน


สาขาของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ปี 2560


ภาพลักษณ์ที่หนักแน่น และมี concept ที่ล้ำสมัยด้วยทรงกลมหมุนได้พร้อม top สำหรับเขียนเอกสาร


การใช้ form และเส้นลายรูปโค้ง ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่โปร่งเบาและเป็นกันเองมากขึ้น


ธนาคารแห่งแรกของ สปป.ลาว ผลิตโดยใช้ concept ของ mass customization


เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ความสามารถของเครื่องจักร CNC ในหลายมิติ เพื่อให้ตอบโจทย์งานอย่างซับซ้อน


ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ระบบการผลิตอุตสาหกรรม 100%


concept เรียบงาย ผลิตและติดตั้งไดรวดเร็วและมีภาพลักษณที่ทันสมัย