สถาบันการศึกษา


โรงเรียนนานาชาติ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน และให้คุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน


ห้องสมุดที่ Practika ได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยยังคง concept เดิมของสถานศึกษาคือ “ต้นไม้แห่งความรู้”


ศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งหมายที่จะกระจายองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา


พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกันและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์


สถานศึกษาแนวใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือทำจริง


ศูนย์ฝึกอบรมและ contact center ของ AIS แห่งใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมา บนพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร


Practika ได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องเรียนแนวใหม่ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ศูนย์ “เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์” เปิดขึ้นโดยความต้องการที่จะมุ่งพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งทางศักยภาพของผู้บริหาร AIA


อาคารสำหรับกลุ่มนักวิชาการในการปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล สัมมนา และบรรยายทางวิชาการ