สถาบันการศึกษา


ห้องสมุดประชาชน สำนักงานเขตบางเขน


สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา


ห้องสมุด และห้องฝึกอบรม


Practika ได้รับโอกาสสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องอบรมทั้งในรูปแบบใหญ่และเล็ก


Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักครู และห้องพักผู้ปกครอง


Practika ได้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในอาคารที่สร้างใหม่ที่ใช้เป็นห้องสมุดหลักของโรงเรียน


โรงเรียนนานาชาติ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน และให้คุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน


ห้องสมุดที่ Practika ได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยยังคง concept เดิมของสถานศึกษาคือ “ต้นไม้แห่งความรู้”


ศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งหมายที่จะกระจายองค์ความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา