หน่วยงานราชการ


สำนักงาน สพธอ. แห่งนี้ ใช้โทนสีเป็นสีลายไม้ เทาเข้มและเทาอ่อน เพื่อให้ความรู้สึกนิ่ง สุขุม


บริษัท แพรคติก้า จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน)


ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ดูภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เหมาะกับการเป็นสถาบันตุลาการของประเทศ


เฟอร์นิเจอร์สีสันสดใส และมีการจัดวางที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ตามแนวคิดบรรยากาศชายทะเล


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เฟอร์นิเจอร์ถูกเลือกให้สอดคล้องและตรงกับ concept ของการตกแต่งภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย


หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยา ที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ


เฟอรนิเจอรหลายหลากประโยชนใชสอย ผลิตและติดตั้งอยางประณีตและแข็งแรง


เฟอรนิเจอรที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงและซับซอนในการผลิต