หน่วยงานราชการ


รัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน)


ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ดูภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เหมาะกับการเป็นสถาบันตุลาการของประเทศ


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เฟอร์นิเจอร์ถูกเลือกให้สอดคล้องและตรงกับ concept ของการตกแต่งภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย


หน่วยงานวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยา ที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ


เฟอรนิเจอรหลายหลากประโยชนใชสอย ผลิตและติดตั้งอยางประณีตและแข็งแรง


เฟอรนิเจอรที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงและซับซอนในการผลิต


โครงการกลุ่มอาคารงานศาลเป็นโครงการที่ต้องการเอกลักษณ์ที่ชัดเจน