โรงพยาบาล และคลีนิค


โรงพยาบาลที่ออกแบบเป็น module เพื่อให้สามารถผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว


โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ ในจังหวัดขอนแก่น ด้วยรูปแบบ “Medical Resort” ที่ตอบโจทย์การให้บริการในบรรยากาศเหมือนสถานที่พักผ่อน


ชุด workstation สำหรับคุณหมอที่มีความทันสมัย มี function การใช้งานครบครัน พร้อมให้บริการผู้ป่วย


เฟอรนิเจอรงานผนังตกแตง และผนังกั่นหอง มีความงดงามและประณีต


เป็นการใช้ขีดความสามารถของเครื่องจักร Flatbed Inkjet พิมพ์ลงบนผิว vinyl หุ้มแผ่นไม้โดยตรง


โครงการโรงพยาบาลที่รายละเอียดของเฟอรนิเจอรทุกชิ้น ไดรับการออกแบบอยางใสใจ


การนำรูปทรงที่แปลกตาของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น เข้ามาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบมาตรฐาน


สะท้อนเอกลักษณ์ของการให้บริการ ด้วยการใช้แสงเรืองในเฟอร์นิเจอร์แทนค่าของแสงในแก้วตา


ตัวอย่างของงานห้องปฏิบัติการสำหรับโรงพยาบาล ที่ได้รับการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ทันสมัย