อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคาร อปร. ในปี 2542 เป็นลักษณะงานโครงการที่มีประโยชน์ใช้สอยพิเศษ และเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตโต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้ในห้องเรียนขนาดใหญ่