อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นอีกหนึ่งโครงการประเภทอาคารทางการศึกษา ที่นำเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปไปใช้ในห้องกึ่ง laboratory กึ่งห้อง lecture ทางด้านสัตวศาสตร์