ทำเนียบองคมนตรี

ตัวอยางของงานเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรมที่สามารถสะทอนภาพลักษณของความ สงางามและความหนักแนนไดเสมือนงานจากชางไมจริงที่ใชกันมาตั้งแตอดีต