ศูนยฝกอบรม คิง เพาเวอร

โตะและเกาอี้ที่มีคุณสมบัติพับและซอนเก็บได รวมทั้งมีความแข็งแรง ตามความตองการ ทางดานประโยชนใชสอยหลักของศูนยฝกอบรมขนาดใหญ ของกลุมบริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด