สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

หนวยงานของศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ก็เริ่มไดรับการออกแบบโดยพื้นฐานของการใชเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรม เขามาทดแทนการใชเฟอรนิเจอรจากชางไมระบบ traditional ที่ใชกันมานานหลายสิบป