โรงพยาบาลนครปฐม

อาคารโรงพยาบาลของรัฐบาลที่เปลี่ยนแนวความคิดจากการใชเฟอรนิเจอรในระบบชางไม มาเปนระบบอุตสาหกรรม ที่สามารถตอบสนองประโยชนใชสอยของโรงพยาบาลไดอยางครบถวนสมบูรณ ดวยมาตรฐานใหมที่สูงกวาเดิม