มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ำไท

แนวความคิดในการออกแบบหองพักอาจารยที่ใชผนังกันสวนในระบบ Partition P3000 ซึ่งมีระบบการรอยสายไฟที่สมบูรณแบบในโครงสรางของผนังและสามารถถอดประกอบ เปลี่ยนขนาดไดอยางสะดวกและรวดเร็วในอนาคตรวมทั้งการออกแบบโตะอานหนังสือ top กระจก laminate สีเหลือง และชั้นวางหนังสือสีขาวในหองสมุดสรางบรรยากาศที่สดใสในการอานหนังสือใหกับนักศึกษา