ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ศาลากลางจังหวัดแหงแรกของประเทศไทย ที่ใชเฟอรนิเจอรระบบอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดครบดาน รวมถึงการวางงานระบบสายไฟตาง ๆ ใหเรียบรอย และใชงานไดอยางสมบูรณ แตกตางจากงานเฟอรนิเจอรไมจริงที่ใชอยูกอนหนานี้