กระทรวงการตางประเทศ

โครงการอาคารใหมของกระทรวงการตางประเทศในป 2542 สถาปนิกเลือกใชเฟอรนิเจอรในระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรทั้งโครงการ ตอบสนองแนวความคิดในการออกแบบที่ตองการสรางภาพลักษณที่ทันสมัย เปนระเบียบ สงางาม และหนักแนนของหนวยงานนี้