ธนาคารธนชาต

รูปโฉมครั้งแรกของธนาคารธนชาต ที่สื่อถึงความทันสมัยและแตกตางในฐานะธนาคาร นองใหมของธุรกิจธนาคารในเวลานั้น Practika ไดมีสวนรวมในการพัฒนาเฟอรนิเจอร ทางดานเทคนิคการใชโลหะผสมกระจกเพื่อตอบสนองแนวความคิดในการออกแบบของผูออกแบบ