ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินไดเริ่มทดลองการเปลี่ยนเฟอรนิเจอรสำนักงานสาขา จากระบบการผลิตดวยไมอัดตีโครงเปนระบบอุตสาหกรรมครบวงจร โดยยังคงรักษาภาพลักษณอบอุนของการเปนธนาคารเพื่อประชาชนในรูปแบบที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวามากขึ้น