ธนาคารทหารไทย

5 ปี หลังจากการเปลี่ยนรูปลักษณ์ธนาคารใหม่ทั้งหมดในปี 2548 ธนาคารทหารไทยได้เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยผสมผสานสีฟ้ากับสีน้ำเงิน-แดง ซึ้งเป็นสี corporate identity ขององค์กร รวมถึงการใช้ form และเส้นลายรูปโค้ง ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่โปร่งเบาและเป็นกันเองมากขึ้น งานตู้ครอบ auto lobby นับเป็น fully customization products ที่ Practika ผลิตให้กับธนาคารแทนการใช้ช่าง built-in ในอดีตเช่นกัน