Thanachart bank furniture

ธนาคารธนชาต

สาขาของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ปี 2560

ถือว่าเป็นลูกค้าของแพรคติก้ามาอย่างยาวนานและแพรคติก้าได้มีโอกาสดูแลสาขาของธนาคารธนชาตอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เมื่อลูกค้าเดินเข้าไปใช้บริการในสาขาก็จะพบกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีส้มซึ่งเป็นสีประจำธนาคารธนชาต ซ่อนอยู่ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองฟังก์ชั่นการใช้งาน การทำธุรกรรมของลูกค้าธนาคาร