บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

เฟอรนิเจอรสำหรับโชวรูมรถยนต BMW เปนโครงการที่ Practika พัฒนารวมกับ product designer ของ BMW จากประเทศเยอรมันนี และไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ใหเปนผูผลิตเฟอรนิเจอรและอุปกรณประกอบ เชน งานปาย, rack โชวลอแม็ก สำหรับโชวรูมในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟิก และกลุมประเทศในตะวันออกกลาง