มินิ ประเทศไทย

รูปแบบที่แตกตาง และการออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง เปนจุดเดนของ โชวรูมรถยนต Mini ที่ชวยสนับสนุนภาพลักษณของความแตกตางของผลิตภัณฑ ที่มีรูปแบบแตกตางกับรถยนตอื่น ๆ อยางมีนัยยะ