อาวียองซ บิวตี้ โซลูชั่น

หนึ่งในโครงการที่มีเฟอรนิเจอรและองคประกอบตาง ๆ ที่มีรูปลักษณเฉพาะตัว เชน ตูโชวเครื่องสำอางค ถาดโชวลิปสติก และ trolley สำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ เสริมความงาม ที่ถูกออกแบบมาสำหรับประโยชนใชสอยเฉพาะอยาง ทำให Aviance เปนโครงการที่มีลักษณะเปนพิเศษทั่งรูปแบบและเทคนิคของเฟอรนิเจอร์