มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดวยความเชี่ยวชาญเชิงวิศวกรรมโครงสรางเหล็กและไม และขีดความสามารถของเครื่องจักรที่ควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร Practika ไดสรางสรรคชุดฟังบรรยายในหอประชุมใหญที่มีโครงสรางโตะยึดติดกับพื้นหองและเกาอี้ที่มีกลไกพิเศษเปนระบบ
auto-turn สำหรับการลุกเขา-ออกของนักศึกษาโดยไมรบกวนที่นั่งขางๆ และประหยัดพื้นที่ รวมทั้งไดพัฒนาแบบเฟอรนิเจอรสวนอื่นๆ
รวมกับผูออกแบบเพื่อสรางความทันสมัยและตอบสนองประโยชนใชสอยสำหรับสถาบันการศึกษาสมัยใหม