ศูนยฝกอบรม บีทีเอส

เคานเตอร reception ที่ออกแบบใหมี form และลายเสน inkjet ที่สรางการรับรูของความเร็วจากรถไฟฟา
และเฟอรนิเจอรในสวนตางๆ ของศูนยฝกอบรม ที่มีการออกแบบและการใชสีที่แตกตางอยางนาสนใจ