ศูนยการเรียนรูมหิดล

อาคาร high-technology ที่ไดรับการออกแบบทางสถาปตยกรรมดวยแนวความคิดสมัยใหม โดยใช Industrial Customized Furniture ซึ่งสอดคลองกับ
concept ของอาคารและประโยชนใชสอยทางการศึกษาในแนวทางสมัยใหมของสถาบัน