อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หองบรรยายและหองคาหุนจำลอง เปน function ที่สำคัญและแตกตางจากอาคาร สถาบันการศึกษาอื่นๆ ของโครงการนี้ที่ไดรับการ customize เฟอรนิเจอร ใหตอบสนองประโยชนใชสอยหลัก สอดคลองกับวัตถุประสงคของการใชงานและการเรียน-การสอนในวิชาที่แตกตางจากคณะอื่นๆในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย