คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเอนกประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วยส่วนของการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดขนาดใหญ่, ศูนย์สืบค้นข้อมูลด้วย computer และ sound lab รวมทั้งพื้นที่สำหรับการศึกษาและเสวนากลุ่มย่อยของนิสิตนักศึกษาคือองค์ประกอบสำคัญของอาคารนี้