โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ เป็นโรงเรียนที่มาจากโรงเรียนคิงส์คอลเลจประเทศอังกฤษ โดยโรงเรียนนานาชาติที่กรุงเทพฯ นี้ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้างขวาง และเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และมีโครงการที่จะขยายไปจนถึงระดับมัธยม  Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องสมุด ห้องพักครู และห้องพักผู้ปกครอง โดยที่เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในแต่ละช่วงอายุจะมีความสูงและสัดส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระของเด็กในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งจะมีคุณลักษณะในการออกแบบพิเศษที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กมากที่สุด