สำนักงานเทศบาลเมืองชลบุรี

อีกหนึ่งโครงการที่มีแนวความคิดในการออกแบบที่แตกตางและนอกกรอบอยางสิ้นเชิง เพื่อสรางความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการแนวใหมของเจาหนาที่ หนวยงานรัฐ