โรงพยาบาลรามาธิบดี

รูปแบบเฟอรนิเจอรที่เรียบงาย แข็งแรง และสนองประโยชนใชสอยสำหรับโรงพยาบาล เปนแนวความคิดในการออกแบบและสรางสรรคเฟอรนิเจอรสมัยใหม เพื่อการใชสอย ในหนวยงานของรัฐ