สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดวยความประณีตของผูออกแบบในการออกแบบและคัดเลือกวัสดุ และรูปแบบของ เฟอรนิเจอรสำหรับโครงการสำคัญนี้ ทำใหเฟอรนิเจอรทุกชิ้นมีรายละเอียดที่เปน ลักษณะเฉพาะตัว อยางแทจริง