สภากาชาดไทย

การใชเสนแนวตั้งกับแนวนอน และสีขาวกับสีดำอยางเฉียบคมของผูออกแบบ สรางเอกลักษณ ของพื้นที่ใชสอยในโครงการนี้อยางโดดเดนและทันสมัย