ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โครงการกลุมอาคารงานศาลเปนโครงการที่ตองการเอกลักษณที่ชัดเจน การสรางสรรค งานเฟอรนิเจอรสำหรับอาคารที่ทำการศาลจึงเปนงานที่ตอง customize เพื่อใหเกิด ลักษณะเฉพาะตัวอยางเต็มรูปแบบ