สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แห่งนี้ โดยที่โทนสีเป็นสีลายไม้ เทาเข้มและเทาอ่อน เพื่อให้ความรู้สึกนิ่ง สุขุม มีการใช้สีเหลืองตัดให้สถานที่ดูน่าสนใจ และเป็นการสร้างสีสันในพื้นที่มากยิ่งขึ้น