ศูนย์บริการร่วมคมนาคม

ศูนย์บริการร่วมคมนาคมแห่งนี้  Practika ดูแลทั้ง 2 ส่วนงานคือ ในส่วนหน้าบ้าน (front-end) ที่ใช้ในการบริการลูกค้าและเคาน์เตอร์รับรอง รวมถึงส่วนสำนักงาน (back-end) โดยที่เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดได้ผลิตมาจากโรงงานของเรา แล้วจึงนำไปประกอบที่หน้างานทำให้สามารถบริหารจัดการได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด