บริษัท คิวเอดี ไอ แอนด์ ไอ จำกัด

โครงการของบริษัทข้ามชาติแห่งนี้ มีความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่แสดงความเป็นตัวตนขององค์กร ผู้ออกแบบเลือกใช้ขาโต๊ะรุ่น Foster กับชุดโต๊ะทำงาน และโต๊ะพับกับห้อง training โดยในห้องประชุมของ board ขนาดประชุม 15 ที่นั่ง จะใช้ขาโต๊ะรุ่น Mega-Foster ซึ่งจะมีขาเพียงสองจุด เพื่อไม่ให้ขาโต๊ะเกะกะผู้นั่งประชุม