บริษัท ยัสปาลแอนด์ซันส์ จำกัด

เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการออกแบบ workstation ที่ใช้ระบบวาง top บนแกนหลักของแนวตู้ข้าง ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งตู้ข้างและเป็นแนวช่องสำหรับต่อสายไฟและเดินสายงานระบบได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม ง่ายต่อการบำรุงรักษาในระยะยาว