Phyathai 2 International Hospital

โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล

ด้วยแนวความคิดของการนำรูปทรงที่แปลกตาของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น เข้ามาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบมาตรฐาน ได้สร้างความไหลเวียนของบรรยากาศใน ส่วนทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างแตกต่างและงดงาม