Phyathai hospital

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

โครงการโรงพยาบาลที่รายละเอียดของเฟอรนิเจอรทุกชิ้น ไดรับการออกแบบอยางใสใจ ตอประโยชนใชสอย รวมทั้งรูปลักษณที่แตกตาง ทำใหเกิดภาพลักษณที่มีความแตกตาง จากโรงพยาบาลทั่ว ๆ ไป