อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ระบบอุตสาหกรรมทั้งอาคาร ซึ่งมีโจทย์ที่สำคัญคือ ความคงทน แข็งแรง สำหรับการใช้งานประจำวันของนิสิตจำนวนมากและหลากหลาย