คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องสมุดมหาจักรีสิรินธร เป็นห้องสมุดที่ผู้ออกแบบก้าวข้ามแนวความคิดในการใช้ห้องสมุดในบรรยากาศทางวิชาการ สู่การใช้ห้องสมุดในบรรยากาศ lifestyle ด้วยการใช้มุมอ่านหนังสือหลากหลายอิริยาบถสำหรับนิสิตรุ่นใหม่  Practika ตอบสนองแนวความคิดของการออกแบบที่ต้องการความรู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตร ด้วยการซ่อนโครงสร้างเหล็กไว้ในงานไม้ เช่น ชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ