ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา

โครงการศูนย์การเรียนรู้ที่มุ่งหมายที่จะกระจายองค์ความรู้และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในลักษณะห้องสมุดมีชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นการออกแบบเพื่อกระตุ้นความรู้สึกในการเรียนรู้กับผู้มาใช้งาน ทั้งในส่วนของชั้นหนังสือที่มีความแข็งแรงและมีไฟในตัว ช่วยให้สามารถค้นหาหนังสือได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งในส่วนของโต๊ะอ่านหนังสือก็มีลวดลาย inkjet มีไฟในตัว และมี outlet รองรับสำหรับการชาร์จไฟกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหมาะกับการเข้ามาอ่านหนังสือและค้นหาความรู้อย่างยิ่ง