TRAINING & FOLDING TABLES_2020


โต๊ะ TRAINING ที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้งาน เคลื่อนย้ายสะดวก เเละสามารถพับเเละซ้อนเก็บได้


โต๊ะสำหรับยืนประชุมเปลี่ยนจากการนั่งประชุมแบบเดิมๆ สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆได้ตามต้องการ


โต๊ะเรียนแบบกลุ่มออกแบบให้รูปทรงโค้งมน เพื่อความปลอดภัย สามารถนำมาต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ


โต๊ะฝึกอบรมรุ่น Reed


โต๊ะฝึกอบรมรุ่น Reed lite


โต๊ะสำหรับฝึกอบรม รุ่น Durham