TRAINING CHAIRS & AUDITORIUM SEATS_2020


เก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม


เก้าอี้ AUDITORIUM 7


เก้าอี้ AUDITORIUM 5


เก้าอี้ AUDITORIUM 4


เก้าอี้ AUDITORIUM 2


เก้าอี้ AUDITORIUM 1


เก้าอี้ Sigmund เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายที่สามารถพับเก็บได้


เก้าอี้ฝึกอบรม/บรรยายที่สามารถปรับระดับ พร้อมที่วางแขนและ Plate ที่พับได้


เก้าอี้ KARL-RENE เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยาย