LIFT-UP TABLE


LIFT-UP TABLE

เรามีนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีในการปรับระดับความสูงของโต๊ะและเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานให้สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งและการทำงานให้เป็นแบบยืนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการยืนประชุมร่วมกันได้อีกด้วย