customer service workstation

โต๊ะบริการลูกค้า

เราสามารถช่วยคุณสร้างเคาน์เตอร์ Customer Service ให้เหมาะกับหน้าร้านและสาขาต่างๆของคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณได้ง่ายมากขึ้น