LIBRARY STACK

LIBRARY STACK

ออกแบบ และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในห้องสมุดตามลักษณะการใช้งานของคุณ

  • ตู้หนังสือ
  • ตู้เก็บของ และล็อกเกอร์
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • โซฟา และม้านั่ง
  • เคาน์เตอร์
  • สตูลสูง