โรงพยาบาล และคลีนิค


โรงพยาบาลที่ใช้เฟอร์นิเจอร์สำหรับทางการแพทย์ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้แพทย์ พยาบาล และคนไข้ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย


โรงพยาบาลที่ออกแบบเป็น module เพื่อให้สามารถผลิตและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว


เน้นประโยชน์ใช้สอยของงานสถานพยาบาลอย่างมืออาชีพ ทั้งในส่วนเคาน์เตอร์ต่าง ๆ ของสถาบัน และในส่วนของห้องตรวจ


โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่ ในจังหวัดขอนแก่น ด้วยรูปแบบ “Medical Resort” ที่ตอบโจทย์การให้บริการในบรรยากาศเหมือนสถานที่พักผ่อน


ชุด workstation สำหรับคุณหมอที่มีความทันสมัย มี function การใช้งานครบครัน พร้อมให้บริการผู้ป่วย


เฟอรนิเจอรงานผนังตกแตง และผนังกั่นหอง มีความงดงามและประณีต


เป็นการใช้ขีดความสามารถของเครื่องจักร Flatbed Inkjet พิมพ์ลงบนผิว vinyl หุ้มแผ่นไม้โดยตรง


โครงการโรงพยาบาลที่รายละเอียดของเฟอรนิเจอรทุกชิ้น ไดรับการออกแบบอยางใสใจ


การนำรูปทรงที่แปลกตาของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้น เข้ามาผสมผสานกับเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบมาตรฐาน