เบาะนั่ง


สร้าง Activity เล่นเกมร่วมกันมากกว่าการใช้เป็นเพียงเบาะนั่ง

ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวนอนที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวตั้งที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น