เก้าอี้อบรมเเละสัมมนา


เก้าอี้ training ที่สะดวกต่่อการเคลื่อนย้ายเเละประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

เก้าอี้ Sigmund เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายที่สามารถพับเก็บได้

เก้าอี้ฝึกอบรม/บรรยายที่สามารถปรับระดับ พร้อมที่วางแขนและ Plate ที่พับได้

เก้าอี้ KARL-RENE เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยาย

เก้าอี้ training ที่สามารถใช้งานได้ในห้องประชุมหรือห้องบรรยายก็สามารถปรับใช้งานได้อย่างเหมาะสม

เก้าอี้ AUDITORIUM 1

เก้าอี้ Auditorium 2

เก้าอี้ AUDITORIUM 4

เก้าอี้ AUDITORIUM 5

เก้าอี้ AUDITORIUM 7